Una mirada de amor. E. Kübler-Ross. Documental sobre su vida.Foto:Quim Ribot